JRJ Medical Hurtownia medyczna online

Regulamin konkursu #DzienDzieckaJRJ

Regulamin konkursu „DZIEŃ DZIECKA Z JRJ MEDICAL”

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „DZIEŃ DZIECKA Z JRJ MEDICAL” (zwany dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest firma JRJ Medical S.C. Twardowski, Cichosz z siedzibą: ul. Bałkańska 2E/9, 42-612 Tarnowskie Góry, NIP: 6452536794, zwana dalej Organizatorem.
 3. Konkurs trwa od godz. 00:01 w dniu 1 czerwca 2021 do godz. 23.59 w dniu 11 czerwca 2021 r. (zwany dalej jako „Okres Konkursu”).
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez konto JRJ Medical  w serwisie Facebook (dalej “Facebook” lub FB), dostępne pod linkiem https://www.facebook.com/sklep.jrjmedical (zwane dalej: „Konto JRJ Medical”).
 5. Właściciel Serwisu Facebook nie jest sponsorem ani organizatorem Konkursu, nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu i administrowanie nim, ani nie ma w tym zakresie jakichkolwiek obowiązków.
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Osoba zgłaszająca się do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanego materiału i swojego wizerunku w celach konkursowych i promocyjnych. Brak zgody kandydata uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 9, poz. 1540 ze zm.).
 8. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa Komisja Konkursowa Organizatora (zwana dalej „Komisją”).

II. Uczestnicy Konkursu

 

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), może być:

  1. Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. Osoba, która lubi/ obserwuje profil JRJ Medical na Facebooku.

 2. Uczestnik Konkursu może udzielić odpowiedzi konkursowej tylko raz.

 3. Z uczestnictwa w Konkursie wykluczeni są pracownicy JRJ Medical oraz ich rodziny.

 III. Nagrody

 

 1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody: 5 zestawów zawierających: 
 • Vitahealth-Zestaw plastrów dziecięcych KIDSpro GIRLS 
 • Vitahealth-Zestaw plastrów dziecięcych KIDSpro BOY
 • TYRANOŻARŁ PIANKA DO MYCIA DLA DZIECI 200 ML
 • ElectroVIT junior
 • Emulsja do Opalania SPF 30 125ml 
 • Pasta do zębów Ziajka 50 ml
 • Żel myjący Dla dzieci 75 ml 
 • Żel myjący do ciała i dłoni 200 ml 

Wartość zestawu wynosi 71,20 zł. (słownie: siedemdziesiątjedenzłotychdwadzieściagroszy) 

 1. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 1. Odbioru Nagrody może dokonać wyłącznie zwycięzca Konkursu. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim.
 1. Zasady i przebieg Konkursu
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się przez Uczestnika z Regulaminem dostępnym na stronie https://jrjmedical.pl/ i jego akceptacja. 
 2. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców, Organizator powołał Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisją Konkursową”).
 1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na temat: Mój najbardziej absurdalny lęk z dzieciństwa to… Wypowiedzi (wraz z uzasadnieniem) należy udzielić w komentarzu do posta konkursowego na profilu FB JRJ MEDICAL.

 IV. Rozstrzygnięcie Konkursu

 

 1. Zwycięzcami konkursu zostaną Uczestnicy, których odpowiedzi zostaną wyróżnione przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa wyłoni pięć najbardziej kreatywnych wypowiedzi.

V.  Publikacja wyników

 

 1. Dane zwycięzców Konkursu zostaną opublikowane do dnia 15 czerwca 2021 r. w formie postu na fanpage JRJ Medical w serwisie FB.
 1. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani w terminie 7 dni (od dnia opublikowania informacji o wygranej) do przesłania przez messenger fanpage JRJ MEDICAL następujących danych umożliwiających wysłanie nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP, numer telefonu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wydania Nagrody.

 

 1. W przypadku, gdy zwycięzca Konkursu nie dopełni wymagań określonych w ust. 2, traci prawo do Nagrody. Nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi wytypowanemu, przez Komisję Konkursową.
 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie błędnych / niekompletnych danych kontaktowych Organizatorowi Konkursu – uniemożliwiających wydanie Nagrody.
 1. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej wedle podanych przez Uczestnika danych, skutkuje przepadnięciem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 1. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody okaże się osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, traci ona prawo do Nagrody.
 1. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom Konkursu w terminie do 10 dni od dnia przekazania przez wszystkich zwycięzców Konkursu danych, umożliwiających wysłanie Nagrody, o których mowa w ust. 2 powyżej.


VI. Licencja

 

 1. Uczestnik Konkursu umieszczając odpowiedź konkursową oświadcza, że udziela Organizatorowi nieograniczonej w zakresie czasowym i terytorialnym niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji zbywalnej do korzystania z tekstu swojej odpowiedzi w zakresie rozpowszechniania i udostępniania w sieci Internet, w tym na fanpage JRJ MEDICAL w serwisie Facebook.
 2. Niezależnie od ust. 1 powyżej Uczestnik, z chwilą przesłania odpowiedzi wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikację oraz na korzystanie z opracowanych wersji w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej.
 3. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie odpowiedzi w zakresie wskazanym w ust. powyżej – zarówno z podaniem swojego imienia i nazwiska, jak również bez podania imienia i nazwiska.

VII. Reklamacje

 

 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu można przesyłać listownie na adres Organizatora: JRJ Medical S.C. Twardowski, Cichosz, ul. Bałkańska 2E/9, 42-612 Tarnowskie Góry, z dopiskiem KONKURS JRJ – w okresie trwania Konkursu oraz do 30 dni kalendarzowych po jego zakończeniu.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 2. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku procesu rozpatrywania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadku podania adresu e-mail lub listownie na podany adres – do 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.

 VIII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator. Dane zbierane są na podstawie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 2. Organizator w związku z przeprowadzeniem Konkursu będzie przetwarzał następujące dane Uczestników: wizerunek, imię i nazwisko – podane przez Uczestników podczas zgłaszania się do Konkursu, a w przypadku zwycięzców Konkursu będzie zbierał dodatkowo: adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym oraz numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagród. Niepodanie danych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie, a cofnięcie zgody na przetwarzanie danych pociąga ze sobą rezygnację z dalszego uczestnictwa i otrzymania Nagrody.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane jedynie do celów operacyjnych związanych z Konkursem, w szczególności w celu wybrania i powiadomienia zwycięzców (oraz ew. reklamacji). Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, jak również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. W przypadku wniosków związanych z poprawieniem lub usunięciem danych Uczestnik powinien przesłać prośbę na adres Organizatora: JRJ Medical S.C. Twardowski, Cichosz, ul. Bałkańska 2E/9, 42-612 Tarnowskie Góry.
 4. Po zakończeniu Konkursu i po zakończeniu czynności związanych z przekazaniem Nagrody, dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 5. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym na dzień tworzenia niniejszego dokumentu był Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych.
 6. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim ani przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane nie będą wykorzystywane w celach innych niż wskazane w pkt. 3.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, a także w przypadku wykrycia zakładania przez Uczestnika fikcyjnych kont w Serwisie Facebook, Uczestnik, który podejmuje takie działania może zostać wykluczony z udziału w Konkursie i pozbawiony prawa do otrzymania Nagrody.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez czas trwania Konkursu na stronie https://jrjmedical.pl/ oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.